ALGEMENE VOORWAARDEN
VOOR DIENSTVERLENING EN LEVERING VAN PRODUCTEN

Ergo Zit is een vennootschap onder firma die adviezen en trainingen geeft op het gebied van ergonomie, verzuimbeleid, arbobeleid en werkplekinrichting, allen in de meest ruime zin van het woord.

Ergo Zit is gevestigd aan de Helvoirtseweg 130, 5263 EH Vught.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten door Ergo Zit aan de Opdrachtgever en alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en offertes, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Door acceptatie van een offerte c.q. het anderszins tot stand komen of voortzetten van een overeenkomst met Ergo Zit waarin naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen verklaart de Opdrachtgever een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud te hebben kennis genomen en deze te hebben aanvaard
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van Ergo Zit waarvoor Ergo Zit bij de uitvoering van haar diensten derden worden betrokken of heeft ingeschakeld en deze derden kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
4. Indien een van de bepalingen in deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is., blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
5. Toepassing van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Ergo Zit zijn aanvaard.
6. Ergo Zit heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen alsdan op de offerte of overeenkomst van toepassing zijn

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Een door Ergo Zit gemaakte offerte is vrijblijvend en is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Ergo Zit is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de geldende termijn aan Ergo Zit wordt bevestigd.
2. Al door Ergo Zit gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3. De prijzen in een offerte of aanbieding zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Indien in een acceptatie van een offerte of overeenkomst voorbehouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Ergo Zit schriftelijk heeft verklaard met deze afwijkingen ten opzichte van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. De door Ergo Zit verleende diensten ten behoeve van Opdrachtgever zullen worden bevestigd in een offerte of overeenkomst.
2. Ergo Zit zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment geldende wet- en regelgeving en de op dat moment bekende stand der wetenschap en kwaliteitseisen.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ergo Zit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ergo Zit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ergo Zit zijn verstrekt, heeft Ergo Zit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Ergo Zit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is veroorzaakt doordat Ergo Zit is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Ergo Zit de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. De Opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren middels aangetekend schrijven.
7. Te leveren eenmalige kortstondige diensten kunnen met inachtneming van een annuleringstermijn van drie werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip door de Opdrachtgever worden geannuleerd. Voor cursussen en projectmatige opdrachten geldt een annuleringstermijn van tien werkdagen. Diensten die niet tijdig zijn geannuleerd zullen volledig in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen de toegestane termijn zal Ergo Zit 50% van de kosten in rekening brengen.

Artikel 4. Inschakelen derden
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ergo Zit het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
2. Ergo Zit zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de Opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid van Ergo Zit voor tekortkoming van deze derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Ergo Zit wordt geacht volledig door de Opdrachtgever gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst
1. Elke overeenkomst die door Ergo Zit wordt aangegaan met een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Ergo Zit derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg treden om de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ergo Zit zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Ergo Zit de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Ergo Zit daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Egozit zal een geheimhoudingsverplichting opleggen aan al haar personeel en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Met betrekking tot de door of namens Ergo Zit geleverde producten of diensten berust alle intellectuele eigendomsrechten bij Ergo Zit.
2. Alle door Ergo Zit verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., blijven eigendom van Ergo Zit, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Ergo Zit worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of aan derden beschikbaar worden gesteld.
3. Ergo Zit behoudt zich het recht voor om de door uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Ergo Zit behoud zich het recht voor om te publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichtte werkzaamheden.
5. Ergo Zit is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een inbreuk op rechten van derden.

Artikel 9. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10. Einde van de overeenkomst
1. Elke partij heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden:
– indien er sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst door de andere partij en deze andere partij na ingebrekestelling en verstrijken van de aanmaningstermijn alsnog niet nakomt;
– in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij of indien een aanvraag daartoe is ingediend;
– er sprake is van overmacht en de overmachtperiode langer dan twee maanden heeft voortgeduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan twee maanden zal duren.
2. Ergo Zit heeft het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zij dit ingevolge een wijziging in wettelijke regelingen noodzakelijk acht.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Ergo Zit.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Ergo Zit de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ergo Zit slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ergo Zit, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Deze uurtarieven zijn eveneens exclusief BTW.
3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek per maand in rekening worden gebracht.
4. Indien Ergo Zit met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Ergo Zit niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief indien Ergo Zit kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen of gebruikte middelen of producten van derden.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ergo Zit aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van een periode van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever automatisch in verzuim en vanaf dat moment is Ergo Zit Opdrachtgever over het opeisbare bedrag wettelijke rente verschuldigd, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen. In dat geval komen alle door Ergo Zit in redelijkheid gemaakte kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de Opdrachtgever.
3. In geval van liquidatie, of (een aangevraagd) faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Ergo Zit en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Ergo Zit onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Indien de Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
6. Bij gebreke van tijdige betaling is Ergo Zit gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling om de verdere overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.
7. Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever naar het oordeel van Ergo Zit daartoe aanleiding geeft kan Ergo Zit nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan Ergo Zit het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.

Artikel 14. Incassokosten
1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.
2. Indien Ergo Zit kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook deze door Opdrachtgever worden vergoed

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Ergo Zit is, indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en er door de verzekeraar wordt uitbetaald, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar wordt uitbetaald.
2. Indien en voorzover om welke reden dan ook krachtens de aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt of indien enige schade waarvoor Ergo Zit aansprakelijk is niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ergo Zit beperkt tot de waarde van de in rekening gebrachte factuur met betrekking tot de verrichte diensten, althans dat gedeelte van de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van
€ 5.000,-.
3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd van meer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot deel van het honorarium dat verschuldigd was over de laatste zes maanden van de opdracht met een maximum van € 5.000,-.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperking van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ergo Zit of haar ondergeschikten.
5. Ergo Zit is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de Opdrachtgever of een werknemer van de Opdrachtgever door Ergo Zit schriftelijk of mondeling verleende verstrekte adviezen niet of niet naar behoren heeft opgevolgd.
6. In geval van mondelinge verzoeken of mondeling verstrekte informatie is Ergo Zit niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
7. Indien door Ergo Zit bij de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Ergo Zit aansprakelijk is, dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering wordt uitbetaald.
8. Ergo Zit is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
9. De Opdrachtgever vrijwaart Ergo Zit voor aanspraken van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot werknemers van derden of personen die op ander basis bij Opdrachtgever werkzaam zijn.

Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ergo Zit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ergo Zit niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ergo Zit worden daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Ergo Zit opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ergo Zit niet mogelijk is langer dan 2 maanden voortduurt, eindigt de overeenkomst zonder dat er in dat geval over en weer een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Ergo Zit bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op elke offerte of overeenkomst van Ergo Zit in het kader van haar dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met een offerte of overeenkomst van Ergo Zit zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, met de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie.

Artikel 18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch en zijn beschikbaar op de website van Ergo Zit: www.ergozit.nl. Een kopie wordt op verzoek toegezonden.

Ergo Zit is gevestigd te Vught en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer 17110937.